Racing Pride

Spotlight: Milan Fassotte

Milan Fassotte is nog geen twee jaar bezig met karten maar heeft al een Open Nederlands kampioenschap op zijn naam staan. De 15-jarige Milan Fassotte werd eind 2020 kampioen in de 15pk klasse van het NAB-NFK Kampioenschap. Na een hectisch jaar voor ons allen praatte Milan ons bij over zijn carrière tot nu toe, zijn doelen voor de toekomst en hoe het is om transgender te zijn in de wereld van de autosport.

Laten we bij het begin beginnen. Hoe ben je zo in het karten gerold?
‘Aan het eind van de zomervakantie van 2019 wilde ik heel erg graag een keer iets met mijn vader samen doen. Mijn moeder stelde voor om samen te gaan karten. Ik had toen nog nooit in een kart gezeten. Daarop besloten we om samen naar de Kartfabrique in Utrecht te gaan. Na één heat vond ik het zo leuk dat mijn vader mij zijn heats heeft gegeven en ik niet meer van de baan af was te krijgen. Ik vond het meteen helemaal te gek!’

Wat vind je zo leuk aan karten?
‘Vanaf het moment dat ik mijn helm opzet en de baan op rijd vormen de kart, het circuit en ik een eenheid. In het afgelopen jaar ben ik door karten opener en zelfverzekerder geworden. In de kart ben ik de baas en kan ik mijzelf zijn. Ik haal daardoor meer uit mezelf en daar ben ik blij mee. Mijn ouders, sponsoren en team zien dat ook terug in mijn rijstijl en mijn snelheid. Ze hebben mij beschreven als de combinatie van de gerenommeerde coureurs Fangio en Prost; berekenend, en met geniale inhaalmanoeuvres. Een groter compliment kan ik niet krijgen.’

Wat wil je bereiken binnen de autosport?
‘Ik wil zo ver mogelijk komen in de autosport. Meedoen met de Radical SR1, de Formule 4 of de 24 Uur van Le Mans zou geweldig zijn. Doordat ik op latere leeftijd dan andere toppers ben ingestapt in de sport volg ik een andere route om de top te bereiken; een route die ik ben begonnen met een veel zwaardere kart dan anderen en die ik vanaf jaar 2 vervolg in de Rotax DD2, de klasse net onder de koningsklasse! Normaal doe je daar zes jaar over. Als ik in 2021 de DD2 volledig beheers, wil ik in 2022 via de CHRONO/KNAF Nederlandse Kampioenschappen DD2 doorstoten naar de auto’s, het liefst bij een team als Van Amersfoort Racing in de Formule 4!’

Hoe is het om LGBTQ+ te zijn als jonge karter en hoe zie jij diversiteit in de autosport op dit moment?
‘Autosport is een machowereld. Als je dat niet bent is het best lastig om je plekje in de sport te veroveren. Ik vind dat echt wel spannend. Maar weet je, gas geven is heel gemakkelijk, remmen al wat moeilijker en een juiste mindset op het circuit het allerlastigste! Als je je daarin kunt onderscheiden dwingt dat ook weer heel veel respect af, of je nu LGBTQ+ bent of niet. Op de kartbaan heb ik geleerd om trouw te blijven aan mijzelf en het unieke in mij toe te vertrouwen in mijn kartprestaties. Tot nu toe reageert iedereen daarom heel erg positief. De steun die ik daarbij ervaar van mijn ouders, instructeurs, begeleiders en sponsoren is heel belangrijk voor mij!

Ik heb zelf mijn eigen helm mogen ontworpen. Onder andere op die manier wil ik aan mensen laten zien dat het oké is om jezelf te zijn! Ik wil graag laten zien dat ik trots ben op mijn identiteit en op mijn passie en gedrevenheid voor het thema inclusiviteit in de autosport. Dat ik dit met mijn helm kan laten zien vind ik heel erg mooi.’

Zijn er mensen waar je naar opkijkt, niet alleen als racer maar ook als iemand binnen de LGBTQ+ gemeenschap?
‘Ik ben enorm onder de indruk van Charlie Martin. Zij is ook op latere leeftijd met de sport begonnen en is als ambassadrice van Racing Pride met haar fantastische prestaties een toonbeeld voor de LGBTQ-gemeenschap, maar vergeet zeker Richard Morris en de andere kanjers niet.
Ik bemerk bij velen weliswaar een voorzichtige erkenning van de LGBTQ+ gemeenschap maar tegelijkertijd ook nog de schroom om hen actief te ondersteunen, bijvoorbeeld met sponsoring. Met de steun van Racing Pride wil ik proberen te laten zien dat ook jonge coureurs niet bang hoeven te zijn voor hun gender, seksualiteit of huidskleur en dat ook zij hun kansen mogen grijpen om de top te bereiken.’

Je kunt Milan volgen op Instagram @milan_fassotte en op mkarting.nl

For the English Version, see below

Milan Fassotte has only been karting for 1,5 years but has already won an Open Dutch championship. Dutch 15-year-old Milan Fassotte became champion in the 15hp class of the NAB-NFK Championship at the end of 2020. After a chaotic year for us all, Milan sat down with us to talk about his career so far, his goals for the future and what it’s like being transgender in motorsport.

Let’s start at the beginning, how did you get into motorsport?
‘At the end of the summer break in 2019 I really wanted to do something together with my father. My mother proposed going karting together. I had never sat in a kart before that. We decided to go to the Kartfabrique in Utrecht. After one heat I liked it so much my father gave his heats to me and I couldn’t get off the track anymore. I immediately fell in love with it!’

What do you like about karting?
‘From the moment I put my helmet on and start driving, the kart, the track and me are one unit. In the past year karting has made me more open and more confident. In a go-kart I am the boss and I can be myself. This enables me to get more out of myself and that makes me happy. My parents, sponsors and team can see that in my driving style and my speed. They have said I’m like renowned racing drivers Fangio and Prost; calculating, and with genius overtakes. You can’t get a bigger compliment than that.’

What are your motorsport goals?
‘I want to get as far as possible within this sport. Competing in the Radical SR1, Formula 4 or the 24 Hours of Le Mans would be amazing. Because I started karting at a later age than other drivers I am following a different route to reach the top; a route that I started with a much heavier kart than others and that I will continue in the Rotax DD2 in year 2. It is the class just below the top class! Normally it takes you six years to get there. After I have gotten completely familiar with the DD2 in 2021, I want to do the DD2 CHRONO/KNAF Dutch Championships in 2022 and then make the step up to car racing, preferably with a team like Van Amersfoort Racing in Formula 4.’

What are your experiences with being LGBTQ+ in motorsport and how do you see diversity in the sport at this moment?
‘Motorsport is a macho world. If that’s not you it is difficult to find your place in the sport. I do find that daunting. But you know, stepping on the gas is very easy, braking is a little harder, and having the right mindset on track is the most difficult. If you can distinguish yourself from others with those skills it makes others respect you, whether you’re part of the LGBTQ+ community or not. On track I have learned to keep true to myself and to entrust my uniqueness to my achievements. Until now everyone has been very positive. The support my parents, instructors and sponsors give me is very important!

I was able to design my own helmet. In this way I want to show people that it is okay to be yourself. I want to show that I am proud of my identity and my passion and drive for inclusivity within motorsport. Showing this with my helmet is very meaningful to me.’

Are there people you look up to, not only as a racing driver but also as someone within the LGBTQ+ community?
‘I am very impressed with Charlie Martin. She also started racing when she was older and is a true role model for the LGBTQ+ community, being a Racing Pride ambassador and achieving great things. I also admire Richard Morris and the others from Racing Pride.
I am noticing a tentative recognition of the LGBTQ+ community but also hesitation to actively support us, for example through sponsorship. With Racing Pride’s support I want to show others that young drivers, too, do not have to be afraid of their gender, sexuality or skin colour and that they too are allowed to seize opportunities to reach the top.’

You can follow Milan on Instagram @milan_fassotte and on mkarting.nl